Nota tècnica sobre el paper del Consorci de Compensació d'Assegurances en els danys causats pel temporal

Josep Calvo, assessor tècnic del Col·legi, ha elaborat la següent nota tècnica per a conèixer el paper del CCA en el rescabalament dels danys assegurats en ocasió del temporal ‘Filomena’


El Consorci de Compensació d'Assegurances (CCA) és una entitat pública adscrita al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital que indemnitza els danys que ocasionin determinades catàstrofes naturals, sempre que les persones i els béns que haguessin resultat danyats es trobin assegurats en el moment de produir-se els danys.

Els diversos esdeveniments de la naturalesa que donen lloc a actuació del CCA es troben relacionats, amb caràcter exhaustiu, en la legislació sobre la “assegurança de riscos extraordinaris”. Entre els esdeveniments a càrrec del CCA destaquen, pel seu caràcter més habitual, les inundacions, els embats de mar, les tempestats de vent que presentin ratxes de velocitat superior a 120 km/h, els tornados i els terratrèmols.

Les nevades no es troben incloses en la relació dels riscos extraordinaris que indemnitza el CCA. Per tant, ni els danys a les persones, ni els danys materials ni la pèrdua d'ingressos o lucre cessant que produeixin les nevades poden ser indemnitzats pel CCA. En el cas de persones o béns assegurats, els afectats hauran de dirigir-se a la seva entitat asseguradora, que podrà atendre la seva reclamació si la cobertura està inclosa en el contracte d'assegurança subscrit per l'afectat.

No obstant això, el CCA sí que indemnitzarà, en els termes previstos en el contracte d'assegurança i en la legislació sobre l'assegurança de riscos extraordinaris, tant en els casos en els quals el temporal s'hagi manifestat, com ha ocorregut en alguns llocs, en forma d'inundació, d'embat de mar o de tempestat de vent amb ratxes que superin 120 km/h.

És important assenyalar que, si bé el CCA no indemnitza danys produïts per la nevada ni per la seva immediata transformació en gel (per exemple, el CCA no indemnitza els danys produïts pel pes de la neu en immobles o en esteses de xarxa elèctrica ni per caigudes d'arbres ni per allaus ni per accidents en desplaçaments per zones nevades o amb la neu ja gelada), el CCA sí que indemnitza els habituals danys derivats de la inundació del terreny per desglaç posterior. Indemnitza els danys produïts per l'aigua de desglaç que inunda el terreny, tant en els casos en els quals el desglaç i la consegüent inundació del terreny es produeixen inmediatament, com en els que es produeixen temps després en elevar-se, per exemple, les temperatures en zones nevades. Així ocorre en ocasió de posteriors desbordaments de rius i de llits naturals en la superfície en fondre's amb rapidesa grans masses de neu o de gel acumulats durant aquests dies.

Però també és important no confondre els danys per inundació del terreny (a càrrec del CCA) amb danys per ‘filtracions d'aigua de desglaç’ per, per exemple, teulades, terrats o finestres, que no constitueixen ‘inundació’ (a càrrec de les asseguradores privades).

En els casos en els quals s'hagin produït danys a persones o a béns que estiguin assegurats i, conforme a l'anterior, la indemnització hagi de ser assumida pel CCA, els afectats hauran d'actuar de la següent manera:

- En els casos d'inundació (inundació del terreny) per pluges, desglaços i desbordaments, i d'embat de mar (danys per cop de mar i per inundació) els assegurats (o, en la seva representació, les seves entitats asseguradores o els agents o corredors d'assegurances) hauran de sol·licitar la seva indemnització al CCA, la qual cosa podran fer en la pàgina web del CCA en qualsevol moment (www.consorseguros.es) o en el centre d'atenció telefònica (telèfon gratuït 900 222 665), a partir de les 9 h. del dilluns dia 11 de gener.

- En els casos de danys per vent, els assegurats hauran de dirigir-se a les seves entitats asseguradores directament, ja que el CCA té convingut amb aquestes que, una vegada es determinin les zones en les quals el vent ha superat els llindars establerts en la legislació de l'assegurança de riscos extraordinaris mitjançant informes de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), el CCA reemborsarà a les asseguradores les indemnitzacions que aquestes haguessin anticipat als seus assegurats afectats pel vent en aquestes zones.

En aquests moments, el CCA no té estimacions dels danys assegurats produïts per les nevades. En primer lloc, perquè, com s'ha dit, el CCA no té habilitació legal per a indemnitzar aquests danys; i en segon lloc, perquè les veritables conseqüències que aquestes nevades tindran per al CCA es coneixeran més endavant, quan es generin, en el seu cas, inundacions i desbordaments pel desglaç. El moment i la intensitat amb què es produeixin els desglaços, i els llocs afectats per aquests, no són ara mateix variables estimables pel CCA.

Finalment, és molt important destacar que l'actuació de les entitats asseguradores privades i del CCA públic –és a dir, l'actuació de l'assegurança en el seu conjunt- és completament independent que es produeixi o no la declaració oficial de ‘Zona afectada greument per una Emergència de Protecció Civil’ per part de les autoritats (coneguda vulgarment com a ‘declaració de zona catastròfica’ o similar). Les indemnitzacions per segur que poguessin correspondre a les asseguradores o al CCA es deuen a l'existència d'un contracte d'assegurança contractat per l'afectat i són la contraprestació al pagament d'una prima de l'assegurança o del recàrrec a favor del CCA. En definitiva, les indemnitzacions per segur són independents de les eventuals ajudes o subvencions públiques que poguessin concedir-se per aquesta declaració oficial.