Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook Canal de vídeos de NoticiasLinkedInWhatsapp

Codi deontológic

Els Delegats assistents a la 2a Reunió Mundial de Productors d'Assegurances, celebrada a Madrid del 28 de maig a l'1 de juny de 1984.

Tenint en compte:

1. La conveniència d'establir unes Normes Universals d'Ètica Professional per als Productors d'Assegurances i Reassegurances.

2. La funció eminentment internacional de l'activitat asseguradora amb la seva diferenciació en raó a usos, costums i normes legals.

Sobre la base del Projecte elaborat per la Comissió Internacional nomenada per la Confederació Panamericana de Productors d'Assegurances (COPAPROSE), el Bureau International des Producteurs d´Assurances et de Réassurances (BIPAR) i el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros de España, que ha tingut en compte els Codis i Normes de Conducta de 22 associacions de diferents països, després de la seva consideració en les sessions de treball i a proposta de la Comissió de Recomanacions.

Aproven unànimement el text del següent Codi Universal d'Ètica Professional dels Productors d'Assegurances i Reassegurances.

Preàmbul

Aquestes regles constitueixen la base universal per a l'activitat professional dels Agents i Corredors d'Assegurances. Les Associacions podran adaptar-les a l'ús específic del seu país, si fos necessari, per complir amb la seva legislació local.

Principis generals

1. Els Agents i Corredors són professionals, mediadors d’assegurances. Les seves principals funcions són:

 • Promoure la previsió i seguretat.
 • Assessorar als assegurats per a l'adequada prevenció i cobertura dels seus riscos personals i patrimonials.
 • Facilitar a les Asseguradores la informació precisa perquè l'estimació, tarificació i assumpció dels riscos es realitzi correctament.
 • Col·laborar en cas de sinistre amb les Asseguradores i Pèrits per a una ràpida tramitació i justa liquidació, assistint amb tal motiu als assegurats i beneficiaris.
 • Els Agents i Corredors no realitzen solament la distribució de l’assegurança, sinó que aporten a més una contribució original en l'oferiment de garanties a la mesura de les necessitats del client.

2. Per a un millor servei als assegurats i beneficiaris, a les Asseguradores i a la societat en general, la mediació en l’assegurança i en la reassegurança ha de ser reservada a qui reuneixi les degudes condicions de professionalitat.

3. Els Agents i Corredors realitzaran la seva activitat professional amb el major respecte a les normes jurídiques i deontològiques i a la lliure decisió de les parts.

4. Desenvoluparan la seva activitat amb la major diligència, bona fe i sentit de la responsabilitat. Per tant, es considera molt convenient la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil general i professional. Realitzaran sense demora els pagaments i rendició de comptes derivats de la seva gestió, conscients que custodien fons de tercers.

5. La publicitat que realitzin serà moderada i no donarà lloc a confusió amb altres activitats. En anunciar o oferir els seus serveis, respectaran la dignitat de la professió, no realitzant afirmacions enganyoses o improcedents sobre les seves condicions professionals i la naturalesa i abast de la seva funció. En cap cas anunciaran reduccions, bonificacions o altres avantatges que no responguin a una tarificació correcta i a unes condicions autoritzades.

6. Cuidaran permanentment la seva formació professional i la dels seus col·laboradors, actualitzant els coneixements de la tècnica asseguradora.

7. Respectaran estrictament el secret professional, excepte autorització expressa de les parts legítimament interessades en el contracte de l’assegurança.

8. Els Agents i Corredors estan obligats a defensar i propugnar els valors humans i professionals del present Codi d'Ètica, els principis del qual i normes han de ser pauta en la seva pròpia conducta i en la dels seus col·laboradors, fins i tot després d'haver cessat en l'activitat professional.

Normes de conducta comunes per als Agents i Corredors d'Assegurances

1. Respecte als assegurats i beneficiaris

 • Els Agents i Corredors analitzaran a fons les necessitats d’ assegurança dels seus clients i els recomanaran les mesures de prevenció del risc aconsellables, especialment si incideixen en una tarificació més favorable.
 • Explicaran i assessoraran als seus clients de forma objectiva i veraç sobre les diferents característiques, drets, obligacions i costos relatius de les assegurances que, al seu entendre, puguin ser adequades als riscos que pretenen cobrir.
 • Facilitaran la seva informació i assessorament únicament en aquells camps on estiguin capacitats. S'abstindran d'oferir garanties que no es trobin expressament consignades en la pòlissa.
 • Posaran sempre els interessos legítims del client i la seva lleialtat al mateix per sobre del seu propi benefici. La quantia de la retribució que obtinguin per la realització de les seves funcions no haurà d'incidir en cap cas en la qualitat dels seus serveis.
 • Traslladaran amb tota diligència a les parts els documents i informacions complementàries relatius a la contractació de l’assegurança. Si observessin qualsevol error o omissió, procuraran esmenar-ho immediatament. Advertiran al client de la necessitat de comunicar oportunament les modificacions dels riscos i de posar al dia les mesures de prevenció i, en funció d'aquesta informació, aconsellaran l'actualització de la pòlissa.
 • En cas de sinistre, assessoraran a l'assegurat o beneficiari en formular la declaració, advertint-li de les conseqüències de consignar dades inexactes o ometre circumstàncies que afectin a la seva valoració i liquidació. Si s'haguessin fet càrrec de la declaració de sinistre, la traslladaran sense demora a l'Asseguradora, excepte quan estiguin facultats per la mateixa per actuar de forma diferent.
 • Quan l'Agent o Corredor cessi en la seva activitat professional, ho advertirà al seu client i adoptarà les mesures necessàries perquè l'atenció als assegurats i beneficiaris es mantingui sense inconvenient algun per a ells.

2. Respecte a les Asseguradores.

 • Els Agents i Corredors mantindran una relació lleial amb les Asseguradores, conscients que només amb una acció coordinada es pot aconseguir la deguda ordenació del Mercat d'Assegurances.
 • En cap moment difondran informació que contingui dades inexactes, o insuficientment comprovades sobre la situació i actuació de les Asseguradores. Evitaran comparacions malintencionades d'una Asseguradora respecte d'una altra.

3. Respecte als seus col·legues i Associacions professionals.

 • Els Agents i Corredors desenvoluparan la seva activitat professional sota el principi d'una competència lleial, abstenint-se d'emetre judicis o fer comentaris que tendeixin a desprestigiar a un col·lega o a posar en dubte la seva capacitat professional. No hauran de, per obtenir operacions en competència amb els seus col·legues, fer cessió, en tot o en part, de la seva justa remuneració, ni atorgar qualsevol compensació econòmica addicional, ja sigui en diners o en espècie.
 • Formularan les seves proposicions d’ assegurança, basant-se en l'estudi dels riscos i coneixements propis, respectant el dret de creativitat professional dels seus col·legues. En cas de gestió mancomunada d'una operació d’ assegurança, compliran escrupolosament els pactes que fessin entre si per a la regulació d'aquesta gestió.
 • Denunciaran les actuacions que suposin una pràctica il·legal de la professió, i col·laboraran amb les seves Associacions per a la millor defensa de la mateixa. No permetran que, a l'empara del seu nom, es realitzin activitats de mediació per a altres persones que no reuneixin els requisits exigits per a l'exercici professional.
 • Procuraran, en cas de controvèrsia entre ells, la mediació o conciliació de les seves Associacions professionals, o l'arbitratge nacional o internacional, segons el costum.

4. Respecte als Organismes Públics i a la Societat en general.

 • Els Agents i Corredors cooperaran amb els Organismes Públics per a la millor ordenació del Mercat i, respectant i deixant fora de perill el secret professional, denunciaran a través de les seves Associacions professionals les infraccions que observin.
 • Vetllaran per la protecció dels interessos de la Societat en general, col·laborant en les accions que es promoguin per destacar la imatge i efectes positius de l’assegurança.

Normes de conducta específiques dels Agents d'Assegurances

1. L'Agent d'Assegurances ha de tenir present que, sense perjudici dels vincles contractuals que l’uneixin a les seves respectives Asseguradores, la seva funció de mediació ha de realitzar-se amb la deguda lleialtat a l'assegurat, actuant com a element d'enllaç i equilibri entre l'Asseguradora i els seus clients.

2. Guardarà fidelitat a les Asseguradores amb les quals es trobi vinculat. Ha de conèixer totes les modalitats d’assegurança de les seves respectives Asseguradores, per oferir als clients la cobertura més adequada.

3. Informarà a les seves Asseguradores de les condicions del Mercat i suggerirà a les mateixes noves fórmules o modalitats, que permetin una actuació competitiva.

Normes de conducta específiques dels Corredors d'Assegurances

1. El Corredor d'Assegurances és, abans de res, assessor i conseller del seu client, per a la millor protecció i cobertura de la seva persona, béns i responsabilitats.

2. Haurà de conèixer àmpliament el Mercat d'assegurances, perquè de forma lliure i independent estigui en condicions d'escollir les Asseguradores i les modalitats de protecció i cobertura més adequades en cada cas. Informarà oportunament al client de les Asseguradores seleccionades per a la cobertura del risc.

3. En qualitat de mandatari representarà al client, en defensa dels seus interessos.

Normes de conducta específiques dels Corredors de Reassegurances

1. El Corredor de Reassegurances actuarà com a mediador en la col·locació de riscos entre les Asseguradores i Reasseguradores, sota el principi de la més absoluta bona fe i respecte als compromisos adquirits, encara que siguin verbals. Es considerarà igualment mediador en les operacions en les quals hagi obtingut instruccions de la Cedent amb l'encàrrec de col·locar el risc, encara que després es produeixi relació directa cap a les Entitats per a la perfecció del contracte de reassegurança.

2. Serà un conseller en la gestió de riscos, col·laborant amb les parts per salvar les dificultats que puguin presentar-se en el coneixement del Mercat Internacional de Reassegurança.

3. Actuarà interpretant i respectant amb la major equitat les instruccions de la Cedent i de la Reasseguradora, conscient que la seva funció és la de distribuir els riscos en l'àmbit més generalitzat, per a la seva necessària dispersió.

4. Transmetrà a la Reasseguradora tota la informació facilitada per la Cedent que permeti en el més exacte coneixement dels riscos originals, l'avaluació de la cobertura i la seva cotització.

5. Consultarà la cobertura del risc amb totes les Reasseguradores que consideri idònies, si ho requereix la Cedent, la qual decidirà sobre les condicions de la reassegurança.

6. Actuarà amb la major diligència en la tramitació dels documents i en l'obtenció i gestió fiduciària dels fons que li siguin encomanats per les parts.

7. Cuidarà del manteniment dels compromisos i les condicions de la cobertura que hagi negociat, durant tota la seva vigència.

8. Convindrà lliurement la seva remuneració amb les Reasseguradores, segons el costum.

Divulgació

Les Associacions d'Agents i Corredors difondran aquest Codi entre els seus associats, entre les Asseguradores i Reasseguradores, Organismes Públics i altres Institucions, promovent el respecte i compliment dels seus preceptes, per al millor desenvolupament de l’Assegurança i de la Reassegurança.

Entitats col·laboradores

Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona

Passeig de Sant Joan, 33.

08010 Barcelona

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfon: 932153223