Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook Canal de vídeos de NoticiasLinkedInWhatsapp

Glosari

A

Acceptació

Acte pel qual una entitat asseguradora decideix assumir la cobertura del risc que ha sol·licitat el potencial assegurat. L'acceptació perfecciona, amb caràcter general, el contracte d’assegurances i va seguida de l'emissió i formalització de la pòlissa.

Accident

Fet imprevist, que provoca danys en la persona que ho sofreix i que es produeix com a conseqüència d'una causa violenta, sobtada, involuntària i aliena al control de qui sofreix l'accident.
Art. 100 Llei 50/80, de contracte d’assegurances: lesió corporal que deriva d'una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l'assegurat, que produeixi invalidesa temporal o permanent o mort.

Actiu

Conjunt de béns i drets que formen part del patrimoni.

Adhesió a un pla de pensions

Acte de signatura del butlletí d'adhesió a un pla de pensions, mitjançant el qual la persona signatària adquireix la condició de partícip en el citat pla.

Annex

Apèndix que pot acompanyar a una pòlissa d'assegurances formant part de la mateixa, estant la seva validesa condicionada a la validesa d'aquesta pòlissa.

Anualitat

Període de dotze mesos naturals consecutius pel qual normalment es contracten les pòlisses d'assegurances de caràcter anual.

Anualitat d’assegurança

Període de temps comprès entre dos venciments de la prima successius, quan la durada de la pòlissa sigui anual.

Aportacions

Contribucions econòmiques a efectuar pel promotor i partícips d'un pla de pensions, d'acord amb el previst en les especificacions del mateix i en la normativa vigent.

Aportació anual màxima a un pla de pensions

El total de les aportacions anuals màximes als plans de pensions regulats en la Llei no podrà excedir de 8.000 euros. 

Aportació definida

Modalitats de plans de pensions en els quals es defineixen la quantia de les contribucions a satisfer pels promotors i, si escau, les aportacions a realitzar pels partícips. Les prestacions es quantificaran al moment de produir-se la contingència, d'acord amb el sistema de capitalització utilitzat pel pla. Art. 16 a) RD 304/2004: plans en els quals, estant predeterminada la quantia de les aportacions dels partícips i, si escau, de les contribucions dels promotors de plans d'ocupació, el pla no garanteix ni defineix la quantia de les prestacions futures. L'aportació podrà fixar-se en termes absoluts o en funció d'altres magnituds com salaris, fluxos empresarials, cotitzacions a la Seguretat Social o altres variables susceptibles de servir de referència. En aquesta modalitat de plans, les prestacions es determinaran a partir de l'esdeveniment de la contingència o en abonar-se les prestacions, com a resultat del procés de capitalització desenvolupat pel pla (…) .

Arbitratge

Mecanisme de solució de conflictes previst en algunes pòlisses d'assegurances, en el qual l'assegurador i el prenedor es comprometen a sotmetre les seves discrepàncies a la decisió de terceres persones, l'actuació de les quals es presumeix imparcial. Aquesta decisió –laudo arbitral- és d'obligat compliment per a les parts.

Assegurat

Persona exposada al risc cobert pel contracte d'assegurances. Aquesta cobertura pot recaure sobre la pròpia persona de l'assegurat, els béns sobre els quals aquest posseeix un interès econòmic o sobre el seu patrimoni globalment considerat.

Assegurador

Entitat autoritzada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat per a l'exercici de l'activitat asseguradora que, mitjançant la subscripció d'un contracte d'assegurances, es compromet a la cobertura del risc objecte d'aquest contracte.

Assistència

Prestació de serveis al fet que es comprometen les entitats asseguradores en alguns contractes d’assegurances (v. gr. assistència sanitària, assistència en viatge).

Avaluació del dany

Estimació del valor econòmic de la pèrdua o menyscapte sofert per l'assegurat en els seus béns o patrimoni, com a conseqüència del succés de l'esdeveniment danyós previst a la pòlissa.

Avaluació de riscos

Estudi amb l'objecte de determinar, per a un període de temps, la probabilitat que ocorrin danys, així com la seva quantificació.

 

B

Banca-assegurança

Són entitats de crèdit o societats mercantils controlades o participades per aquestes que, mitjançant un contracte d'agència d'assegurances amb una o diverses entitats asseguradores i la inscripció en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, realitzen l'activitat de mediació d'assegurances com a agent d'assegurances utilitzant les xarxes de distribució de les entitats de crèdit. Es troben regulades en la Llei 26/2006, de Mediació d'Assegurances i Reassegurances Privades.

Bé assegurat

Objecte en el qual l'assegurat té un interès econòmic.

Beneficiari

Persona que ostentarà el dret a percebre la indemnització en un contracte d’assegurances quan es produeixi el fet previst en el mateix. En els plans de pensions és la persona física que rebrà la prestació prevista en el pla, hagi estat o no partícip.

Bestreta

Lliurament per endavant de quantitats monetàries a compte del capital assegurat, prèvia sol·licitud de l'assegurat, en les assegurances de vida (per al cas de mort).

Bonificació

Minoració de l'import de la prima a satisfer pel prenedor de l’assegurança davant l'aparició de factors no previstos en la contractació de la mateixa, com una sinistralitat inferior a l'esperada.

Broker

Anglicisme que fa referència als corredors d'assegurances, els quals realitzen l’activitat de mediació sense trobar-se vinculats a cap entitat asseguradora.

Bona fe

Principi que ha de presidir tot contracte d’assegurances i que implica una actuació honrada del prenedor i de l'assegurador.

C

Capacitat de subscripció

Import màxim d'indemnització que un assegurador o reassegurador considera que pot assumir per cada sinistre sobre un únic risc o durant un període donat. Freqüentment, l'excés sobre aquesta quantitat màxima, es sol cedir en reassegurança a una tercera entitat, denominada entitat reasseguradora.

Capital assegurat

Valor atribuït pel prenedor d'un contracte d’assegurances als béns coberts per la pòlissa i l'import de la qual és la quantitat màxima que està obligat a pagar l'assegurador, en cas de sinistre. Art 27 Llei 50/80 de contracte d'assegurances: la suma assegurada representa el límit màxim de la indemnització a pagar per l'assegurador en cada sinistre.

Capitalització

Operació consistent en la inversió d'un capital, produint-se interessos durant el temps que dura la inversió. En els plans de pensions, sistema d'acumulació financera de les aportacions juntament amb els seus rendiments, amb l'objectiu de constituir un capital amb el qual fer front a les prestacions.

Carta de garantia

Document provisional, anterior a l'emissió de la pòlissa, mitjançant el qual l'assegurador comunica al prenedor, de forma resumida, els termes i condicions de la pòlissa. Atorga al prenedor idèntica cobertura a la de la pòlissa fins al moment de l'emissió de la mateixa.

Cas fortuït

Esdeveniment imprevisible o inevitable ocorregut sense intervenció de la voluntat humana. La característica principal del cas fortuït, com a causa d'exoneració de la responsabilitat civil, és que es tracta d'un succés imprevisible o inevitable, que fa impossible el compliment d'una obligació, sense intervenció de dol o negligència. 

Certificat de pertinença

Document acreditatiu de la pertinença d'un partícip a un pla de pensions. Ha de recollir les dades personals del partícip, el seu règim d'aportacions, la identitat dels seus beneficiaris i un extracte de les especificacions del pla.

Clàusula

Cadascuna de les disposicions, identificades per nombres o lletres, d'un contracte d’assegurances, en les quals es detallen les estipulacions acordades per les parts.

Clàusula abusiva

Aquella que s'inclou en els contractes i és contrària a la bona fe i al just equilibri entre els drets i obligacions de les parts (consumidor i professional) en perjudici del consumidor i no ha estat negociada individualment entre les dues parts. Art. 10 bis Llei 26/1984: es consideraran clàusules abusives totes aquelles estipulacions no negociades individualment que en contra de les exigències de la bona fe causin, en perjudici del consumidor, un desequilibri important dels drets i obligacions de les parts que es derivin del contracte. En tot cas es consideraran clàusules abusives els supòsits d'estipulacions que es relacionen en la disposició addicional primera de l’esmentada llei.

Clàusula limitativa

Clàusules d'un contracte d’assegurances que restringeixen els drets de prenedors, assegurats o beneficiaris. Per ser vàlides, necessiten destacar-se de manera especial i ser específicament aplicades per escrit. En cas contrari, l'entitat asseguradora no podrà aplicar-les.

Clàusula de rescissió post sinistre

Clàusula que permet a les entitats asseguradores rescindir els contractes d’assegurances després que s’hagi produït el sinistre. Aquest tipus de clàusula ha estat declarada nul·la pel Tribunal Suprem.

Coassegurança

Tipologia de contractes d'assegurances en els quals diverses entitats acorden, entre si i amb el prenedor, la distribució de la cobertura del risc entre totes elles, repartint tant les primeres com la indemnització en cas de sinistre. Art. 33 Llei 50/80, de contracte d’assegurances: quan mitjançant un o diversos contractes d'assegurances, referents al mateix interès, risc i temps, es produeix un repartiment de quotes determinades entre diversos asseguradors, previ acord entre ells i el prenedor, cada assegurador està obligat, excepte pacte en contrari, al pagament de la indemnització tan sols en proporció a la quota respectiva.

Cobertura

Obligació principal de l'assegurador en un contracte d’assegurances, consistent a fer-se càrrec, fins al límit de la suma assegurada, de les conseqüències econòmiques que es derivin d'un sinistre.

Cobrament de la prestació en forma de capital

Percepció de la prestació a través d'un únic pagament, ja sigui immediat a la data de la contingència o diferit a un moment posterior.

Cobrament de la prestació en forma de renda

En els plans de pensions, percepció de dos o més pagaments successius amb periodicitat regular, incloent almenys un pagament en cada anualitat. La renda pot ser actuarial o financera, de quantia constant o variable en funció d'algun índex o paràmetre de referència. Les rendes poden ser vitalícies o temporals, immediates a la data de la contingència o diferides a un moment posterior.

Cobrament de la prestació en forma mixta

Són aquelles formes de cobrament de la prestació que combinen rendes de qualsevol tipus amb un únic pagament en forma de capital.

Comissió

Sistema utilitzat per retribuir econòmicament les funcions de mediació d'assegurances. Equival a una part proporcional de les primes aconseguides per aquests en la seva tasca de comercialització. En l'àmbit dels plans de pensions, són comissions les quantitats que perceben l'entitat gestora i l'entitat dipositària d'un fons de pensions en contraprestació pels seus serveis.

Comissió de control (d'un fons de pensions)

Òrgan de control i supervisió d'un fons de pensions. Entre les seves funcions es troba la supervisió del compliment dels plans adscrits, la representació del fons i l'examen i l'aprovació de l'actuació de l'entitat gestora.

Comissió de control (d'un pla de pensions)

Òrgan que supervisa el funcionament i execució d'un pla de pensions. Aquest òrgan només existeix en els plans de pensions de les modalitats d'ocupació i associats. Ho integren representants del promotor i dels partícips i beneficiaris.

Comissió promotora

En plans de pensions del sistema d'ocupació, comissió amb representació del promotor o promotors i dels treballadors o potencials partícips encarregada de la formalització del pla.

Comunicació del sinistre

Acte pel qual es notifica a una entitat asseguradora que s'ha produït un sinistre, a fi que aquesta compleixi amb el seu deure.

Condicions generals

Condicions del contracte d'assegurances, redactades per l'entitat asseguradora, que s'apliquen a tots els contractes d'un mateix tipus, ja que fan referència a qüestions comunes a tots ells. Art.1 Llei 7/1998, sobre condicions generals de la contractació: són condicions generals de la contractació les clàusules predisposades la incorporació de les quals al contracte sigui imposada per una de les parts, amb independència de l'autoria material de les mateixes, en la seva aparença externa, de la seva extensió i de qualssevol altres circumstàncies, havent estat redactades amb la finalitat de ser incorporades a una pluralitat de contractes (…). Art. 3 Llei 50/80, de contracte d’assegurances: les condicions generals, que en cap cas podran tenir caràcter lesiu per als assegurats, s’hauran d'incloure per l'asseguradora en la proposició d’assegurances si hi hagués i necessàriament en la pòlissa de contracte o en un document complementari, que se subscriurà per l'assegurat i al que es lliurarà còpia del mateix. Les condicions generals i particulars es redactaran de forma clara i precisa. Es destacaran de manera especial les clàusules limitatives dels drets dels assegurats, que hauran de ser específicament acceptades per escrit.

Condicions particulars

Condicions que figuren en la pòlissa o els seus annexos, que tracten sobre les característiques del risc i dades concretes de l'assegurat o bé sobre cobertures addicionals a les habituals en un tipus d’assegurança. Pel seu caràcter específic, prevalen sobre les condicions generals.

Consorci de Compensació d’Assegurances

Entitat pública inspirada en el principi de compensació, que té per funció principal la de cobrir els riscos extraordinaris així com altres riscos l'assegurament dels quals sigui obligatori i no estiguin coberts per altres entitats. Art. 1 RD Leg. 7/2004: el Consorci de Compensació d'Assegurances es constitueix com una entitat pública empresarial (…) amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, dotada de patrimoni diferent al de l'Estat, que ajustarà la seva activitat a l'ordenament jurídic privat (…).

Continent

En les assegurances de llar, es defineix com el conjunt d'elements que integren l'immoble, o part del mateix, que s'assegura (tals com fonaments, murs, parets, etc).

Contingència

Són els supòsits susceptibles de cobertura en un pla de pensions i podran ser: jubilació, incapacitat permanent total per a la professió habitual, incapacitat absoluta per a tot treball, gran invalidesa, dependència i defunció.

Contingut

En les assegurances de llar, es considera que estan compresos en el contingut d'una casa tots aquells béns que es troben dins de la mateixa però no estan units a ella d'una forma fixa i permanent, com són els mobles, electrodomèstics, els objectes d'especial valor, etc.

Contractació a distància

Serveis, en aquest cas d'assegurances, que es presten a distància, sense la presència física de les parts contractants, com és el cas de la contractació per via telefònica, per fax o a través d'Internet.

Contracte d’assegurança

És el contracte mitjançant el qual una part s'obliga al pagament d'una prima per cobrir-se d'un risc, és a dir, per tenir dret a rebre indemnitzacions quan es produeixi una pèrdua o dany emparats en el contracte. L'altra part s'obliga a cobrir aquestes indemnitzacions d'acord amb les clàusules del contracte.  

Cooperativa d'assegurances

Empresa que, constituïda a l'empara de la legislació específica de cooperatives (fonamentalment Llei 27/1999 de cooperatives i lleis autonòmiques) desenvolupa l'activitat asseguradora privada, amb subjecció a la legislació d'assegurances. Poden ser a prima fixa o variable, tal com disposen els articles 9 i 10 del RD Leg. 6/2004 pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades.

Corredor d'assegurances

Persona que, posseint el títol de "Mediador d'Assegurances Titulat" i sense intervenir un contracte d'agència amb una entitat asseguradora, exerceix la seva activitat professional servint de mediador imparcial entre aquestes i els possibles prenedors. Es troben subjectes a la Llei 26/2006, de mediació d'assegurances i reassegurances privades. Art. 26 Llei 26/2006: són corredors d'assegurances les persones físiques o jurídiques que realitzen l'activitat mercantil de mediació d'assegurances (...) sense mantenir vincles contractuals que suposin afecció amb entitats asseguradores, i que ofereixen assessorament independent, professional i imparcial als que demanin la cobertura dels riscos a què es troben exposats (...).

Corredoria

Persona jurídica que realitza la funció de corredor.

Corretatge

Retribució que percep un corredor per l'exercici de les seves funcions de mediació.

Culpa

Actuació negligent que provoca un dany.

Cúmul de riscos

Situació d’ agreujament del risc assumit per una entitat asseguradora, en acceptar diverses porcions d'un mateix risc o diferents riscos que, tot i que són diferents, estan subjectes a que es produeixi un mateix esdeveniment.


D

Damnificat

Persona o cosa que ha patit danys a conseqüència d'un sinistre.

Dany

Perjudici, personal o material, produït com a conseqüència d'un sinistre.

Danys causats per la natura

Aquells danys materials que siguin conseqüència o tinguin el seu origen en fenòmens meteorològics, sismològics o altres esdeveniments naturals que es prevegin en el contracte, sempre que els mateixos no puguin ser evitats adoptant les mesures de seguretat que resultin adequades d'acord amb els usos i normes vigents en la direcció del bé assegurat.

Danys directes

En general, sinònim de dany, per diferenciar-lo del dany conseqüencial o indirecte. La majoria de les pòlisses d'assegurances patrimonials bàsiques asseguren solament contra pèrdues directes, i no conseqüencials o indirectes.

Declaracions de l'assegurat

Manifestacions que l'assegurat realitza, en celebrar un contracte d'assegurances, respecte a les característiques del risc assegurat (p.ex. el valor dels objectes).

Declaració de risc

Declaració que fa l'assegurat, normalment en respondre el qüestionari que li facilita la companyia d'assegurances, de totes aquelles circumstàncies que poden influir a l'hora de valorar el risc.

Deduïble

Import de la pèrdua que queda a càrrec de l'assegurat en una reclamació per sinistre, a partir de la qual l'assegurat comença a indemnitzar. Franquícia.

Defensor de l'assegurat

Entitats o experts independents de reconegut prestigi, designats per les entitats asseguradores però aliens a elles, a la decisió dels quals se sotmetran les reclamacions relatives a assegurances que formulin els beneficiaris de l'assegurança, assegurats, beneficiaris, tercers perjudicats i drethavents contra l'entitat asseguradora de la pòlissa.

Defensor del partícip

Entitats o experts independents de reconegut prestigi, designats per les entitats promotores dels plans individuals, a la decisió dels quals se sotmetran les reclamacions que formulin els partícips i beneficiaris contra l'entitat gestora, dipositària i promotora dels plans de pensions individuals, la decisió de les quals vincularà a aquestes Entitats.

Dependència

Estat en què es troben les persones que per raons lligades a la falta o la pèrdua d'autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitat d'assistència i / o ajudes importants a fi de realitzar els actes corrents de la vida diària i, de manera particular, els referents a la cura personal. La dependència pot ser coberta a través d'assegurances. Així mateix, la dependència severa o la gran dependència són contingències susceptibles de cobertura pels plans de pensions. Art. 2.2 Llei 39/2006 de Dependència: estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l'atenció d'una altra o altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària (...).

Dependència moderada

Grau més lleu de dependència en què la persona necessita ajuda per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària almenys una vegada al dia.

Dependència severa

Grau intermedi de dependència, en el qual la persona necessita ajuda per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària però no requereix la presència permanent d'un cuidador.

Depreciació

Disminució de valor que pateix l'objecte assegurat a conseqüència de l'ús, desgast o del mer transcurs del temps.

Derrama

Participació econòmica dels associats a una mútua o mutualitat en el resultat final de cada exercici. Serà una derrama activa si el mutualista perceptor té dret a percebre alguna quantitat i passiva quan el mutualista ha de realitzar alguna aportació addicional.

Descripció del risc

Determinació, declaració i enumeració de totes les circumstàncies i particularitats d'un risc, a fi de la seva admissió i tarificació per l'entitat asseguradora.

Desistiment

Dret que es reconeix als prenedors en la pràctica totalitat d'assegurances contractades a distància i que els permet decidir, dins d'un determinat termini, no continuar amb l'execució del contracte.

Despeses del primer any

Despeses associades a la venda d'una nova pòlissa d'assegurança. Inclou la comissió a retribuir als mediadors -com un percentatge de la prima del primer any-, costos de subscripció i els costos d'emissió de la pòlissa.

Deure de salvament

Deure que recau sobre l'assegurat o el prenedor, que hauran de fer tot el que estigui al seu abast perquè les conseqüències del sinistre siguin les menors possibles. (Per exemple, en cas d'incendi, trucar als bombers).

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Òrgan directiu i de control de l'activitat asseguradora, dependent del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Doble assegurança

Situació en la qual sobre un mateix risc i en virtut d'un mateix interès assegurable, s'han concertat dos o més pòlisses o contractes d’assegurances de manera que el capital total assegurat excedeix del valor real de l'objecte assegurat. Art. 32 Llei 50/80, de contracte d’assegurances: quan en dos o més contractes estipulats pel mateix prenedor amb diferents asseguradors es cobreixin els efectes que un mateix risc pot produir sobre el mateix interès i durant idèntic període de temps, el prenedor de l’assegurança o assegurat haurà de, excepte pacte en contrari, comunicar a cada assegurador les altres assegurances que estipuli. Si per dol s'ometés aquesta comunicació, i en cas de sobreassegurança es produís el sinistre, els asseguradors no estan obligats a pagar la indemnització (…).

Document de cobertura provisional

Document de caràcter provisional, subscrit per l'assegurador o un agent seu, que es lliura al prenedor per tal que tingui coneixement del contingut del seu contracte en tant es rep la pòlissa.

Dol

És la voluntat deliberada d'una persona de cometre un acte il·lícit: mala fe.

Drets consolidats

Són els drets econòmics que neixen en els partícips com a conseqüència de les aportacions efectuades i del règim financer actuarial que contempli el pla de pensions.

Durada del contracte

Temps durant el qual el risc queda cobert per l'asseguradora i el client té dret a la prestació (indemnització, reparació, ...) en el cas de produir-se el sinistre. Ve regulada a l'article 22 de la Llei 50/80, de contracte d'assegurances.


E

E.M.L.

Sigles de Estimated Maximum Loss (Pèrdua Màxima Estimada): valor monetari màxim d'un sinistre que és suportable pels asseguradors i que el reassegurador estima que entra dins del que és probable.

Entitat asseguradora

Denominació genèrica de les empreses dedicades a l'activitat asseguradora.

Entitat de previsió social voluntària (EPSV)

Les EPSV o entitats de previsió social voluntària del País Basc, són un tipus de mutualitats de previsió social l'àmbit d'operacions de les quals se circumscriu a aquest territori autonòmic, i estan subjectes a la competència del Govern Basc i a la normativa autonòmica en el marc de la normativa bàsica estatal d'ordenació de les assegurances. Així mateix, i donada la seva condició d'entitats asseguradores, si compleixen els requisits necessaris poden ser autoritzades per a la gestió de fons de pensions conforme a la normativa estatal de plans i fons de pensions.

Entitat dipositària

Entitat de crèdit encarregada de la custòdia i dipòsit dels valors mobiliaris i altres actius financers integrats en els fons de pensions.

Entitat gestora

Entitat mercantil encarregada de l'administració i gestió d'un fons de pensions, gestió de la comptabilitat i rendició de comptes, emissió dels certificats de pertinença al pla de pensions i control de l'entitat dipositària, entre altres funcions.

Esperança de vida

Probabilitat mitja de vida d'una persona, deduïda d'una taula de mortalitat que serveix de base per al seu càlcul.

Espoliació

Sostracció o apoderament il·legítim dels béns designats a la pòlissa contra la voluntat de l'assegurat, mitjançant actes d'intimidació o violència, realitzats sobre les persones que els custodien o vigilen. Les assegurances contra robatori solen cobrir el risc d'espoliació.

Exclusions

Situacions, descrites en la pòlissa, que no seran indemnitzades (per ser riscos difícilment quantificables, o bé que per la seva naturalesa representen un alt risc per a l'asseguradora, dol, mala fe, frau, etc).

Extorn

Reemborsament o devolució, total o parcial, de la prima percebuda anteriorment per l'entitat asseguradora (extorn o retorn de prima) i/o de la comissió ja percebuda pel mediador (extorn o retorn de comissió) en determinats supòsits (rescissió, modificació, reemplaçament o anul·lació de la pòlissa, comportament favorable del risc etc).

 

F

Fons de pensions

És un patrimoni sense personalitat jurídica la finalitat del qual és donar compliment al pla o plans de pensions adscrits al mateix, i en el que s'integren les aportacions, recursos i inversions adscrits als plans.

Fons de pensions d'ocupació

Fons de pensions que integren exclusivament plans de pensions d'ocupació.

Fons mutual

Concepte anàleg al capital social en les entitats asseguradores la forma jurídica de les quals és la de mútua.

Força major

Esdeveniment de caràcter imprevist, com a conseqüència del qual es produeixen determinats fets que no poden ser evitats. Generalment, els accidents deguts a força major no estan inclosos en les garanties de la pòlissa i, per tant, no són indemnitzables.

Formal

Característica dels contractes que necessiten de la forma escrita per perfeccionar-se. Els contractes d’assegurança, amb caràcter general, es perfeccionen pel mer consentiment, encara que es plasmen per escrit amb la finalitat de facilitar la prova de la seva existència i contingut.

Formalització de la pòlissa

Plasmació per escrit d'una pòlissa d'assegurança i la seva signatura per les parts que l'han contractat, així com el pagament per l'assegurat de la prima corresponent.

Franquícia

Import que queda exempt de cobertura per part de l'entitat asseguradora. Es deduirà el valor dels danys per establir la quantitat de la indemnització o prestació que correspon satisfer a l'assegurador en cas de produir-se un sinistre cobert en la pòlissa.

Frau

Acció contrària a la llei o als drets protegits per ella, realitzada mitjançant engany amb la finalitat d'obtenir un benefici.

Freqüència sinistral

Nombre de sinistres sobre una pòlissa durant un període de prima.

Entitats col·laboradores

Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona

Passeig de Sant Joan, 33.

08010 Barcelona

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfon: 932153223