ESTATUTS DE LA FUNDACIO AUDITORIUM

TÍTOL I.

CONSTITUCIÓ. DENOMINACIÓ. MARC LEGAL I DOMICILI.

ARTICLE 1er.- Amb la denominació "FUNDACIÓ PRIVADA AUDITORIUM D'ASSEGURANCES", (subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya), es constitueix una Fundació mixta, docent, cultural, de caràcter particular i privat, així com de naturalesa permanent.

ARTICLE 2on.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de llurs finalitats. Aquesta capacitat d'obrar serà exercida pel Patronat, el qual ostenta la representació de la Fundació, la qual compren totes aquelles facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals. L'àmbit territorial de la fundació s'estén a tot el territori de Catalunya.

ARTICLE 3er.- Els fundadors, conscients dels seus drets, confien el compliment de la seva voluntat i tot el que fa referència a la Fundació al lleial i correcte procedir del patronat, designat en la forma prevista per aquests Estatuts i per les lleis vigents.

ARTICLE 4rt.- La Fundació es regirà en tot cas per la voluntat dels fundadors, la qual es manifestada explícitament en els presents Estatuts i en l'Escrpitura Constitutiva, o per les disposicions que lliurement estableixi el Patronat, segons el que disposen les seves atribucions.

ARTICLE 5è.- El domicili de la Fundació s'estableix a Barcelona, Passeig de Sant Joan, núm. 33, local 1. El Patronat podrà acordar el canvi de domicili social i l'establiment d'oficines i/o delegacions.

TÍTOL II.

OBJECTE DE LA FUNDACIÓ.

ARTICLE 6è.- La Fundació té per objecte la promoció social de la figura i la imatge del mediador d'assegurances i dels seus serveis professionals. Per a l'obtenció d'aquestes finalitats podrà organitzar i gestionar seminaris, conferències, xerrades i cursos adreçats a l'actualització dels coneixements dels mediadors d'assegurances. Tanmateix té com a finalitat constituir-se en un centre de formació continuada en matèria d'assegurances. La relació d'activitats que s'acaba d'exposar no serà en cap cas limitativa.

ARTICLE 7è.- La Fundació té plena llibertat per tal de projectar la seva actuació vers qualsevol de les finalitats expressades a l'article anterior o qualsevol altra que entri dins el seu esperit.

ARTICLE 8è.- En cas que hi hagi persones o entitats concretes beneficiàries de les activitats de la Fundació, la seva elecció es durà a terme pel Patronat d'acord amb els principis d'imparcialitat i no-discriminació. Ningú, ni individualment ni col·lectiva, podrà al·legar, enfront la Fundació o el seus òrgans, drets de gaudir dels esmentats beneficis, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

TÍTOL III.

ÒRGAN DE LA FUNDACIÓ.

CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS.

ARTICLE 9è.- El govern, administració i representació de la Fundació es confia de manera exclusiva al Patronat, nomenat segons el que disposen els presents estatuts i la legislació vigent en la matèria.

ARTICLE 10è.-

1.- Per voluntat expressa dels Fundadors, els òrgans de la Fundació ostentaran la seva competència amb total supremacia, exerciran les seves facultats amb independència i els seus actes seran definitius i inapel·lables.

2.- Així doncs, els òrgans de la Fundació no es regiran en la seva actuació, presa d'acords i execusió dels mateixos, per altres disposicions que no siguin les d'aquest Estatut i la legislació aplicable.

3.- Els òrgans de la de la Fundació, segons la seva respectiva competència, podran realitzar tota classe de fets, actes i negocis jurídics, sense necessitat de seguir cap formalitat especial ni sol·licitar l'autorització o la intervenció d'autoritats, organismes o persones alienes a la Fundació, i tret dels casos en el quals la Llei estableix la perceptiva participació del Patronat de la Generalitat o l'adopció d'una declaració responsable.

4.- Així doncs, no es requeriran les dites formalitats, autoritzacions o intervencions per tal de recaptar o percebre els dividends, rendes, interessos, fruits, utilitats, productes, preus o cabals en generals que pertanyin o corresponguin a la Fundació; ni per que es cancel·lin o retirin, en tot o en part, els dipòsits de valors a nom de la mateixa que obrin en poder d'establiments bancaris, inclòs el "Banco de España", o de l'Estat, Comunitats Autònomes, la Província, el Municipi i d'altres entitats oficials, inclosa la Caixa General de Dipòsits.

ARTICLE 11è.-

1.- Els càrrecs del Patronat seran de confiança i honorífics.

2.- Així doncs, els seus titulars els exerciran gratuïtament, sense percebre pel exercici retribució alguna. Malgrat tot, tindran dret al reemborsament de les despeses de desplaçament que haguessin d'efectuar per assistir a les reunions dels òrgans dels quals en formin part i de totes aquelles que vinguin causades pel compliment de qualsevol missió concreta que els sigui confiada a nom o interès de la Fundació.

CAPÍTOL II: EL PATRONAT.

ARTICLE 12è.- El Patronat de la Fundació estarà composat per un mínim d'onze i un màxim de tretze membres, els quals es dividiran en:

a) Quatre membres permanents, designats per la junta de Govern del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona d'entre els seus membres, un dels quals serà el President del Col·legi.

b) Dos membres temporals, escollits pels membres permanents d'entre les persones físiques que ostentin la condició de fundadors segons l'escriptura fundacional, no podent exercir el càrrec per més d'un mandat consecutiu.

c) Un mínim de cinc i un màxim de set membres temporals, escollits pels membres permanents entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit social, empresarial i polític del país.

Els membres temporals del Patronat exerciran el seu càrrec per un termini de cinc anys.

El Patronat ha d'elegir entre els seus membres un President i designar un Secretari, que podrà no tenir la condició de patró. El Secretari té al seu càrrec els treballs administratius de la Fundació, custòdia la documentació i aixeca acta dels acords, que a continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. També te a la seva cura la tramesa de convocatòries.

ARTICLE 13è.-

1.- El patronat prendrà les decisions per les quals està facultat en reunió convocada pel President a la qual haurà d'assistir com a mínim la meitat més un dels seus components.

2.- Les decisions seran adoptades per majoria simple dels assistents a les reunions que es convoquin, per bé que l'ideal serà adoptar els acords per unanimitat. S'exceptuen aquells acords pels quals la Llei o els presents estatuts exigeixin majories qualificades..

3.- Les convocatòries es cursaran de manera eficaç com a mínim cinc dies abans de la data en que s'hagi de produir la reunió.

4.- El President haurà de convocar com a mínim una reunió del Patronat cada any per tal de procedir a l'aprovació dels comptes i pressupostos.

ARTICLE 14è.-

1.- La competència del Patronat, s'estén a tot el que fa referència al govern, administració i representació de la Fundació, dins els límits legals establerts; a la interpretació dels presents Estatuts i a la resolució de totes les incidències legals i circumstàncies que concorresponguessin.

2.- Amb caràcter permanent demostratiu i no limitatiu, seran atribucions i facultats del Patronat:

a) Anomenar lliurement els membres temporals del propi Patronat segons les disposicions d'aquests Estatuts en les condicions que s'estableixen a l'article 12è.

b) Ostentar la suprema representació de la Fundació en tota classe de relacions, actes, contractes i davant l'Estat, Província, Municipi, Comunitats Autònomes, Autoritats, Centres i dependències de l'Administració, Jutjats, Tribunals, magistratures, Corporacions, Organismes, Societats, persones jurídiques i els particulars de totes les classes; exercitant tots els drets, accions i excepcions i seguint-los per tot els seus tràmits, instàncies, incidències i recursos; quants procediments, expedients, reclamacions i judicis competeixin o interessin a la Fundació, atorgant a tal efecte els poders que consideri necessaris.

c) Acceptar les adquisicions de béns o de drets per la Fundació i efectuar els actes i contractes d'adquisició, possessió i administració sobre béns mobles i immobles, i l'alineació i gravamen dels mateixos en aquells casos en que siguin legalment competents. També els relatius a constitució, modificació i cancel·lació d'hipoteques, rendició i alliberament de drets i d'altres actes de rigorós domini.

d) Cobrar i percebre rendes, fruits dividends, interessos, utilitats i qualsevol altre producte i benefici del béns que integren el patrimoni de la Fundació.

e) Efectuar tots els pagaments necessaris, inclús dels dividends passius i de les despeses precises per tal de recaptar, administrar i protegir els fons amb els que compta en cada moment la Fundació.

f) Realitzar les obres i construir els edificis que consideri convenients per a les finalitats pròpies de la Fundació, decidint sobre la forma adequada i sobre els subministraments de totes classes, qualsevol que fos la seva qualitat o importància, podent amb absoluta llibertat, utilitzar qualsevol procediment per aconseguir-ho, tant el d'adquisició directa com el de subhasta o el de concurs, sense necessitat de cap autorització.

g) Exercici directament o a través dels representants que designi, els drets de caràcter polític i econòmic que corresponguin a la Fundació, com a titular d'accions participacions socials i d'altres valors mobiliaris de la seva propietat; i, en aquest sentit, concórrer, deliberar i votar en les Juntes Generals, Assemblees, Sindicats, Associacions i d'altres organismes de les respectives companyies o entitats emissores, exercint totes les facultats jurídiques atribuïdes al referit titular, concretant, atorgant i subscrivint els actes, contractes, convenis, proposicions i documents que consideri convenients.

h) Exercir, en general, totes les funcions d'administració, conservació, custòdia i defensa dels béns de la Fundació.

i) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació; establir els Reglaments de tot tipus que consideri convenients; nomenar i separar lliurement el personal directiu, facultatiu, tècnic, administratiu, auxiliar, subaltern i de qualsevol altra índole i assenyalar els seus sous, horaris i gratificacions, sense altres formalitats que les que discrecionalment assenyali per a cada cas.

j) Vigilar, directament o mitjançant les persones que designi, l'encertada aplicació de les inversions que el mateix Patronat hagués acordat o que es creïn segons les finalitats fundacionals, així com el seu funcionament i administració.

k) Adoptar les declaracions responsables.

l) Delegar alguna o algunes de les facultats precedents, sempre que ho consideri oportú, en una o vàries persones pertanyents o no al Patronat, excepte aquelles facultats que són indelegables segons la llei.

m) Totes les altres facultats i funcions que, resultin pròpies del Patronat o inherents al càrrec, considerat com l'òrgan suprem d'autoritat i representació de la Fundació.

3.- Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya, han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Els patrons no poden intervenir en la presa de decisions o adopció d'acords en els assumptes en què tinguis un conflicte d'interessos amb la Fundació. Els patrons han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès de la Fundació, el patró afectat ha de proporcionar al patronat la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.

TÍTOL IV.- PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC.

ARTICLE 15è.-

1.- El Patrimoni de la Fundació pot ésser constituït per tota classe de béns i drets radicats a qualsevol lloc, sense més limitacions que les que estableixi l'ordenament jurídic.

2.- El capital inicial de la Fundació és integrat per:

a) L'aportació en efectiu de DOS MILIONS DE PESSETES per part del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona.

b) Per les aportacions dels socis fundadors, reflectides en l'escriptura pública de carta fundacional, amb una quantia total de UN MILIÓ SET-CENTES CINQUANTA MIL PESSETES.

c) Per les rendes líquides i els seus béns.

d) Pel béns mobles i immobles que actualment li pertanyen i que en el successiu adquireixi.

e) Pels rendiments de la seva cartera de valor.

f) Pels donatius i subvencions que pugui percebre.

g) Per qualsevol altre bé o dret l'adquisició del qual permeti l'ordenament jurídic.

ARTICLE 16è.-

1.- Els béns i rendes de la Fundació s'entendran afectes i adscrits, d'una manera directa i immediata, sense interposició de persones a la realització dels objectius pels quals es contitueix la Fundació.

2.- L'adquisició del patrimoni fundacional a la consecució de les finalitats expressades en el títol II té caràcter comú i indivís.

ARTICLE 17è.-

1.- El Patronat, podrà, en tot moment i quantes cegades sigui precís, segons el que aconsellin les conjuntures econòmiques, i d'acord amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de fundacions, efectuar les modificacions que consideri necessàries o convenients en les inversions del capital fundacional, amb la finalitat d'evitar que aquest, encara que mantenint el seu valor nominal, es redueixi en el seu valor efectiu o poder adquisitiu.

2.- Els fundadors, amb la finalitat d'aconseguir la permanència de la Fundació en profit de successives generacions, no solament atribueixen als òrgans mencionats aquesta facultat, sinó que a més els recomana que la exerceixin en subjecció a la seva fe, consciència i el seu lleial enteniment.

3.- Així doncs, el capital de la Fundació serà conservat en les seves inversions originàries o en aquelles altres que el Patronat hagués efectuat posteriorment.

ARTICLE 18è.-

1.- El Patronat formarà cada any un pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici següent.

2.- El pressupost d'ingressos comprendrà la relació de tots els rendiments que es prevegi que hagin de produir el béns de la Fundació, calculant-los amb un criteri precís i prudent.

3.- El Pressupost de despeses comprendrà la previsió de les que s'hagin de realitzar durant l'exercici, incloent-s'hi, com a mínim, l'expressió les de producció, conservació i assegurança del patrimoni de la Fundació; les de personal, material i altres d'administració; les d'amortització de valors del patrimoni per depreciació o pèrdua dels mateixos i globalment les quantitats que hagin d'aplicar-se a les finalitats de la Fundació.

4.- Durant el curs de l'exercici, el Patronat podrà introduir en el pressupost les modificacions que consideri oportunes o convenients, per tal d'acomodar-lo a les necessitats i atencions que s'hagin de cobrir.

ARTICLE 19è.- Al final de cada exercici el Patronat formarà un estat de situació que expressi els resultats de l'aplicació del corresponent pressupost.

ARTICLE 20è.-

1.- L'exercici econòmic s'inicia el dia 1 de Gener i finalitza el 31 de Desembre de cada any. Com a excepció, el primer exercici s'iniciarà el dia de la signatura de l'escriptura constitutiva i finalitzarà el 31 de Desembre del mateix any.

2.- El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

3.- Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

a) el balanç de situació,

b) el compte de resultats,

c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,

d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i

d) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

4.- El Patronat ha d'aprovar els comptes anuals en els sis mesos següents a la data del tancament de l'exercici. Els comptes s'han de presentar al protectorat en el termini de trenta a dies a comptar dels dia en què s'aproven, per mitjà de documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

TÍTOL V: PERSONAL AL SERVEI DE LA FUNDACIÓ

ARTICLE 22è.-

1- Serà competència exclusiva del Patronat nomenar el personal directiu, facultatiu, tècnic, administratiu, subaltern i de qualsevol altre mena que el mateix Patronat consideri necessari per a la realització de les funcions de la institució.

2.- El Patronat durà a terme els esmentats nomenaments lliurement, sense necessitat que siguin desenvolupats per membres de cossos especials si és que existeixen.

3.- La designació es farà per termini o indefinit, segons el que en cada cas consideri oportú el Patronat.

4.- L'establiment de relacions laborals o professionals entre la Fundació i els patrons s'ajustarà al que disposa la legislació aplicable en matèria de fundacions.

ARTICLE 23è.-

1.-  Correspondrà al Patronat assenyalar les retribucions que, com a sou o gratificació, hagin de percebre el personal directiu, tècnic, administratiu, auxiliar i subaltern o de qualsevol altra mena, els quals, en qualsevol concepte, prestin els seus serveis a la Fundació.

2.- El personal al servei de la Funació no adquirirà drets passius amb càrrec als béns de la mateixa, sense perjudici del compliment, en cada cas, de la legislació social i vigent.

ARTICLE 24è.- El Patronat en tot moment, sense subjecció a motivacions o requisits, podrà separar i acomiadar lliurement el personal al servei de la Fundació que no consideri idoni o deixi de complir els seus deures, respectant en tot cas la legislació social vigent en cada moment.

TÍTOL VI: NATURALESA DE LA VOLUNTAT DEL FUNDADOR

ARTICLE 25è.-

1.- Les disposicions dels presents Estatuts i de l'Escriptura Fundacional no podran ésser revocades, alterades ni modificades per persona, autoritat o jurisdicció alguna, excepció feta de la voluntat del Patronat, sempre atenent a la voluntat fundacional expressa o presumible, i dels casos expressament previstos per la llei.

En el supòsit d'extinció de la fundació, correspondrà al patronat decidir el destí dels béns existents, i sempre dins dels límits legals establerts, ja sigui a favor d'altres fundacions, altres entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé entitats públiques.

Els acords a que es refereixen en els apartats anteriors sols podran adoptar-se vàlidament amb el vot favorable de 3/5 parts dels membres que formen el Patronat.

Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona

Passeig de Sant Joan, 33.

08010 Barcelona

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfon: 932153223