Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook Canal de vídeos de NoticiasLinkedInWhatsapp

Autònoms: 12 ajudes per a pal·liar l'impacte del coronavirus

Els experts d'ARAG analitzen les mesures legals aprovades al llarg dels últims mesos per a ajudar als generadors d'ocupació

La pandèmia ha colpejat fort a les petites i mitjanes empreses. Els autònoms, que es caracteritzen a Espanya per ser una bona part de la columna vertebral de la nostra economia, també s'han vist sacsejats per la crisi sanitària de la COVID-19. L'activitat empresarial de molts d'ells ha disminuït considerablement, i això s'ha notat en les seves xifres de negoci.

Es fa imprescindible reactivar i sostenir l'activitat de les pimes i autònoms, generadors d'ocupació i l'ocupació de la qual és creadora de riquesa al nostre país.

Però quins han estat les mesures o ajudes més importants aprovades pel Govern que afecten aquest col·lectiu?

Després del primer paquet d'ajudes, i després de la seva ampliació al juliol a través del Reial decret 24/2020, que vencia el passat 30 de setembre, el Govern ha aprovat la pròrroga fins al 31 de gener de 2021 i l'ampliació d'alguns d'aquests beneficis. Fins i tot s'han incorporat algunes novetats, que apareixen recollides en el recentment aprovat Reial decret llei 30/2020 de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

L'advocada d'ARAG, Cristina González, detalla aquestes ajudes per a autònoms l'objectiu dels quals és pal·liar els efectes del coronavirus:

1) Es prorroga l'ajuda de prestació ordinària per cessament compatible amb l'activitat

Es diu així perquè és necessari que perquè el treballador autònom pugui continuar beneficiant-se d'aquesta ajuda ha de continuar treballant i a més ha de complir els següents requisits:


- Seguir d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, Règim Especial de Treballadors de la Mar o com a autònom inclòs en una cooperativa i continuar a més pagant les seves quotes.

- Haver cotitzat com a mínim 12 mesos pel cessament d'activitat i no tenir una tarifa plana.

- Demostrar que la seva facturació ha baixat com a mínim un 75% durant el tercer i quart trimestre del 2020, comparant-ho amb el mateix període de l'any anterior.

- Provar que els seus rendiments nets no aconsegueixen 1,75 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI) durant el tercer i quart trimestre del 2020, o que aquests no arriben a 1.939,58 euros.

- Si són autònoms que tenen treballadors al seu càrrec, demostrar que compleixen amb les obligacions amb els seus treballadors (això l'hauran de fer a través d'una declaració responsable).

La quantia d'aquesta prestació és del 70% de la base reguladora i mentre s'està percebent aquesta ajuda és necessari continuar pagant les quotes. El que succeeix és que, quan t'ingressen aquesta prestació se t'abonarà el que has pagat per la cotització per contingències comunes.

2) S'aprova l'ajuda d'autònoms amb baixos ingressos

Aquest benefici el podran sol·licitar aquells treballadors per compte propi que no compleixen per exemple amb les condicions per a beneficiar-se de la prestació ordinària de cessament compatible amb l'activitat, sempre que demostrin que la seva facturació no aconsegueix el Salari Mínim Interprofessional (SMI) durant l'últim trimestre de 2020.

La quantia d'aquesta prestació és del 50% de la base mínima de cotització i mentre s'està percebent el treballador autònom no haurà de pagar les quotes. A més, s'entendrà com a temps cotitzat el període que estigui cobrant aquesta prestació.

3) Es prorroga l'ajuda per a autònoms de temporada o estacionals afectats per la COVID-19

Aquesta ajuda, que va ser una novetat a l'estiu i en principi estava prevista fins a octubre de 2020, també s'ha ampliat fins al 31 de gener de 2021, flexibilitzant els requisits per a cobrar-la. Per a ser beneficiari d'aquesta prestació es deurà:

- Acreditar una cotització de 4 mesos entre juny i desembre de 2018 i 2019.

- No haver desenvolupat activitat ni haver estat d'alta o en situació assimilada a l'alta des de l'1 de març al 31 de maig 2020.

- No haver percebut cap prestació de la Seguretat Social de gener a juny de 2020.

- No percebre uns ingressos que superin els 23.275 euros durant el 2020
(xifra que es correspon a 1,75 vegades l'SMI).

- Estar al corrent de pagament de les quotes d'autònoms.

- No ser treballador per compte d'altri amb un contracte laboral en una empresa.

La quantia d'aquesta prestació és del 70% de la base mínima de cotització i mentre es percep aquesta ajuda no és obligatori continuar pagant les quotes.

 

4) S'aprova la prestació extraordinària per suspensió de l'activitat de l'autònom:

Aquesta ajuda està prevista per a aquells treballadors per compte propi que han hagut de suspendre temporalment la seva activitat a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives encarregades de la contenció de la pandèmia. És a dir, quan a un autònom se l'obliga a baixar la persiana del seu negoci per un temps determinat i a causa d'un confinament o un rebrot en la zona on explota la seva activitat.

Per a poder cobrar aquesta prestació cal complir també uns requisits consistents en

- Estar afiliat i d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar i com a mínim 30 dies abans de la data de la resolució.

- Estar al dia del pagament de les quotes.

La quantia d'aquesta prestació és del 50% de la base mínima de cotització i si l'autònom és família nombrosa podrà incrementar-se en un 20% més. A més, mentre s'està percebent aquesta ajuda no serà obligatori continuar pagant les quotes, però si es considerarà com a temps cotitzat el període pel qual el treballador per compte propi estigui cobrant aquest benefici.

A part de les prestacions esmentades, que tenen efectes des de l'1 d'octubre de 2020 i que han de sol·licitar-se durant els primers 15 dies naturals d'octubre, perquè sinó es començaran a cobrar el primer dia del mes següent a la presentació de la sol·licitud, hem de recordar que existeixen altres beneficis per als autònoms, l'objectiu dels quals és fer front a la difícil situació pel coronavirus.

Algunes d'aquestes ajudes han estat:

5) Suport a la industrialització

S'agilita la gestió dels crèdits i ajudes als projectes industrials de recerca, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la indústria manufacturera l'any 2019.

També s'ofereix un més ràpid suport financer a la inversió industrial en el marc de REINDUS i es fixa un procediment diferent per a justificar l'execució de fons per a aquells projectes que ja estan en marxa.

Així mateix, es reconeix la possibilitat de refinançar préstecs concedits per la Secretaria General d'Indústria i PIME.

6) Suport a la internacionalització

ICEX, entitat estatal que promou la internacionalització de les empreses espanyoles perquè siguin molt més competitives i atreguin les inversions estrangeres a Espanya, s'està encarregant de retornar les quantitats pagades per les empreses que han hagut de cancel·lar esdeveniments encaminats a la internalització. A més, s'estan donant altres ajudes addicionals per les despeses no recuperables que aquestes empreses han hagut de sufragar per les anul·lacions d'aquests esdeveniments internacionals.

7) Ajudes al turisme:

Amb l'objectiu d'assegurar la viabilitat i liquiditat de les empreses turístiques, s'ha suspès durant un any i sense que existeixi cap penalització el pagament d'interessos i amortitzacions corresponents als préstecs concedits per la Secretaria d'Estat de Turisme en el marc del Programa Emprendetur I+D+i, del Programa Emprendetur Joves Emprenedors i el Programa Emprendetur Internacionalització.

S'ha aprovat una línia de finançament per a empreses i autònoms que s'han vist afectats pels acords de limitació de la circulació i, per tant, perjudicats per una evident baixada en la demanda de serveis turístics, caiguda de reserves, etc.

Entre les mesures aprovades estan les de reforçar la línia de finançament per als afectats per la fallida del grup “Thomas Cook”, ampliant-se també a totes les empreses i autònoms els domicilis socials dels quals es trobin a Espanya i pertanyin a sectors com el turisme, el transport i la restauració.

A més, s'ha previst la possibilitat que les empreses puguin beneficiar-se de reduccions de quotes a la Seguretat Social, si prolonguen l'activitat i mantenen d'alta als seus treballadors amb contractes fixos discontinus.

Es preveu l'anomenat Pla de Xoc Amfitrions COVID-19, que és un projecte de la Secretària d'Estat de Turisme que pretén donar formació als professionals del sector turístic.

Així mateix, existeixen ajudes que estan oferint aquelles Comunitats Autònomes en les quals l'activitat turística és molt rellevant com, per exemple, en les grans ciutats o zones costaneres.

8) Moratòria del deute hipotecari

Amb l'objectiu de protegir situacions de vulnerabilitat econòmica, els autònoms, empresaris i professionals que hagin cessat en la seva activitat o que els hagi baixat la facturació en almenys un 40%, han tingut la possibilitat de suspendre temporalment el seu deute hipotecari, sí com altres crèdits sense garantia hipotecària, tant per a l'adquisició d'habitatge habitual com per a la d'un local en el qual s'hagués hagut de desenvolupar l'activitat professional.

Encara que la normativa ja no preveu una pròrroga d'aquesta moratòria legal, no cal obviar la possibilitat d'accedir a una moratòria sectorial amb les entitats bancàries, però amb condicions diferents.

9) Plans de pensions

El que ha buscat aquesta mesura és, sens dubte, facilitar liquiditat a les llars espanyoles i també als autònoms que han hagut de cessar la seva activitat, en haver-se vist obligats a tancar els seus negocis o haver perdut un 75% dels seus ingressos. En aquests casos, s'ha previst la possibilitat d'un rescat parcial dels plans de pensions corresponent a l'import que s'ha deixat de percebre durant el temps i vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional i sempre amb determinats límits.

10. Línia d'avals de l'ICO

 S'ha posat en marxa diversos trams de línia de crèdits avalats per l'Estat, a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO). L'objectiu d'aquesta ajuda ha estat intentar donar alè als autònoms, garantint així la liquiditat en els seus negocis i facilitant el manteniment d'ocupació. Es podrà tenir accés a aquests avals a través de les seves pròpies entitats financeres i formalitzant noves operacions de finançament o renovació de les quals ja existeixen.

11) Novetats en l'Impost de Societats:

Per a aquells que no haguessin pogut aprovar els comptes anuals de la seva empresa, la presentació de la qual estava prevista per a finals del juliol passat, es va aprovar una mesura que pretenia no sols donar suport al finançament dels autònoms, sinó també garantir una certa seguretat jurídica d'aquest col·lectiu.

Aquesta ajuda consistia en una doble declaració de l'Impost de Societats, que es podrà efectuar voluntàriament abans del 30 de novembre de 2020.

També s'ha contemplat una ampliació de 3 a 4 mesos en la suspensió d'interessos dels ajornaments COVID-19, i una demora en 3 mesos perquè l'Agència Tributària publiqui el seu llistat de deutors, passant a publicar-se el 30 de setembre en lloc del 30 de juny.

Així mateix, s'ha donat cabuda a l'ajornament del reemborsament de préstecs concedits per la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa.


12) Millora en el cobrament de la baixa per COVID-19

Es va contemplar una millora quant al cobrament de la prestació d'incapacitat temporal per la COVID-19, perquè el seu tractament en aquest sentit és similar al de la baixa per accident de treball i això es tradueix en què el treballador autònom podrà cobrar el 75% de la seva base reguladora.

No obstant això, i malgrat les ajudes referides amb anterioritat caldrà estar sempre a l'espera de l'aprovació de possibles noves mesures o que s'estenguin les ja posades en marxa i també prorrogades amb la finalitat de frenar, si cap encara més, l'impacte econòmic del coronavirus. A més, també resulta important recordar que les Comunitats Autònomes, Ajuntaments i Diputacions podrien fins i tot anar ampliant un nou mapa d'ajudes. Per tant, caldrà esperar i estar molt pendents de qualsevol novetat que es pogués donar en aquest sentit.

 

Entitats col·laboradores

Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona

Passeig de Sant Joan, 33.

08010 Barcelona

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfon: 932153223