Avís Legal

 1. Informació del titular i responsable

De conformitat amb allò establert a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) s’informa de les dades identificatives i de contacte del titular d’aquest Web:

 • Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona (en endavant CMAB).
 • Passeig de Sant Joan, 33, 08010 de Barcelona
 • CIF G08476749
 • Entitat inscrita amb clau MASS/B-2 del registre de la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.
 • 932153223
 • Email: elcol-legi@elcol-legi.org 
 1. Objecte d’aquest Avís Legal

La present pàgina web és propietat del CMAB  ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet i especialment de tots els col·legiats del CMAB a la informació, activitats, formacions i serveis diversos, ja siguin propis o de terceres entitats.

Aquest Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de la pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les presents Condicions.

El CMAB  es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

 1. Accés al web

L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, tret del que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet  contractada pel seu compte. Per una correcta i segura navegació, es recomana la utilització de les versions més actualitzades dels corresponents navegadors: Chrome, Firefox, IE Edge i Safari.

Per la seva part, el CMAB informa que no es responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l’accés pot ser suspès, cancel•lat o resultar inaccessible per motius tècnics i especialment en cas de força major.

A més, el CMAB es reserva el dret a interrompre en cas que ho estimi necessari l’accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als usuaris, que podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, en cap cas el CMAB es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.

 1. Ús de la pàgina web i accés als continguts

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari  i que ho fa sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que el CMAB posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.

Especialment, queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns del CMAB que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques  del CMAB o de tercers, en el seu cas

L’usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i, quan sigui necessari, el CMAB l’informarà en cas necessari sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d’informació i continguts de la seva pàgina web.

L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet. En aquest sentit, es prega a l’usuari que faci atenció a aquests missatges d’avís, ja que el CMAB no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l’usuari pel CMAB com a informació pròpia o en el seu cas, de tercers. El CMAB posarà els mitjans raonables a la seva disposició a fi que els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

 1. Enllaços de tercers a la pàgina web del CMAB

L’entitat o persona que vulgui introduir un link des de la seva pàgina web a la pàgina web del CMAB haurà d’obtenir prèvia autorització del CMAB per escrit. A més, haurà de complir les següents obligacions:

 1. L’enllaç o únicament vincularà amb la pàgina principal, llevat autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària.
 2. Queda expressament prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’Internet diferents a les de la present pàgina web.
 3. El link o la pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.
 4. En cap cas es realitzaran, des de la pàgina web on es troba l’enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el CMAB, els seus col•legiats, els membres del personal, la qualitat dels serveis que presta o qualsevol altre professional.
 5. El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu del CMAB dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats pel CMAB.
 6. L´establiment d´un hiperenllaç no implica en cap cas l´existència de relacions entre el CMAB i el propietari de la pàgina web en que es pugui establir, ni l´acceptació i aprovació per part del CMAB dels seus continguts o serveis.
 1. Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els continguts  de la pàgina web són propietat intel·lectual del CMAB o, en el seu cas, de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari. A títol merament enunciatiu s’inclouen entre els continguts els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.

De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva del CMAB o en el seu cas, de terceres entitats o persones llevat que s’especifiqui el contrari.

L’usuari haurà de respectar a tota hora tots els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat del CMAB o de tercers. Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel•lectual sobre la present pàgina web.

En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització,  o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels els casos que estigui legalment permès i autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant això anterior, l’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

 1. Publicitat

A la pàgina Web es poden allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d’aplicació. El CMAB no serà responsable de qualsevol  inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 1. Responsabilitat

En qualsevol cas, l’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el CMAB pugui sofrir com a conseqüència de d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions específiques que siguin d’aplicació.

 1. Polítiques de Privacitat i de Cookies

En relació al tractament de dades personals i d’ús de cookies cal que l’Usuari consulti la política de privacitat i de cookies del CMAB.

 1. Legislació i Jurisdicció Aplicable

Les presents Condicions  queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i el CMAB en els casos que la normativa prevegi la possibilitat de sotmetre´s a un fur, acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.