Política de Privacitat

Per al Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona (en endavant CMAB) és molt important garantir la seguretat i compliment normatiu de les dades personals dels interessats en els seus Tractaments, i donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,  denominat Reglament General de Protecció de Dades, (en endavant RGPD), així com amb el que estableix Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD).

Volem oferir tota la informació necessària d’una forma transparent i senzilla, per la qual cosa et recomanem llegir tranquil·lament aquesta política de privacitat, i així poder conèixer i entendre els tractaments de dades que executem.

El nostre màxim compromís és la confidencialitat i seguretat de les teves dades, de manera que ens esforcem dia a dia a millorar els nostres processos de tractament de dades personals.

La política de privacitat pot ser modificada per decisió unilateral de CMAB, per la qual cosa es recomana la seva consulta de forma regular.

Si tens qualsevol dubte relatiu al tractament de les teves dades personals, no dubtis a contactar amb nosaltres per mitjà de l’email: dpd@elcol-legi.org

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Els tractaments de dades personals de CMAB els assumeix la següent corporació en qualitat de responsable de tractament de dades personals:

Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona

Passeig de Sant Joan, 33, 08010 de Barcelona

CIF G08476749

Tel. 932153223

Correu electrònic: elcol-legi@elcol-legi.org

Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpd@elcol-legi.org

Què fem amb les teves dades personals?

A continuació, t’informem de les finalitats per a la qual tractem les teves dades personals, i que sense ser una relació exhaustiva es poden concretar en:

  1. Atenció a interessats relacionats amb les consultes sobre els serveis que ofereix el CMAB.
  2. Gestió administrativa, col·legial, comptable i econòmica de les dades dels col·legiats del CMAB.
  3. Gestió administrativa, econòmica i seguiment acadèmic dels serveis i productes formatius oferts pel CMAB
  4. Gestió i seguiment de comunicacions de caràcter informatiu dels serveis que puguin ser d’ interès per als interessats.

Quines dades personals recollim?

Les dades que recollim són les estrictament necessàries per a la realització de les finalitats descrites amb anterioritat i que es poden concretar amb:

  1. Dades identificatives necessàries per a la relació col·legial com ara nom i cognoms, NIF, dades econòmiques i dades fiscals.
  2. Dades identificatives per a l’ establiment de comunicacions amb interessats tals com telèfon, correu electrònic.
  3. Dades d’ informació laboral i dades acadèmiques i professionals.

Quan ens proporciones la teva informació, et compromets que la informació i les dades que facilites són exactes i veraces i no contingui errors.

Recorda que és molt important que ens comuniquis, com més aviat millor, possibles modificacions i/o rectificacions de les teves dades de caràcter personal al correu electrònic elcol-legi@elcol-legi.org

Quina és la base jurídica per la qual tractem les teves dades?

Les bases jurídiques que habiliten el tractament de les teves dades personals en relació amb les finalitats descrites anteriorment són:

Interessats en els serveis de CMAB: la base de legitimació per al tractament de dades de contactes interessats és el consentiment exprés i inequívoc atorgat pels mateixos i l’ interès legítim.

Col·legiats: la base de legitimació és la vinculació com a persona col·legiada amb el CMAB en compliment de les seves obligacions estatutàries i legals.

Alumnes i assistents formació i esdeveniments: la base de legitimació és l’ execució del contracte associat al curs o producte formatiu.

Comunicacions informatives: la base de legitimació per al tractament de dades és el consentiment exprés i inequívoc atorgat pels mateixos i l’ interès legítim

A qui comuniquem les teves dades personals?

No es cediran les teves dades a tercers, llevat que fos necessari per a un complir amb un requeriment legal.

¿Realitzem transferències internacionals de les teves dades?

No realitzarem transferències internacionals de les teves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Durant quant temps conservem les teves dades?

Depenent de cadascuna de les finalitats de tractament que fem de les teves dades conservem les dades amb relació als terminis de conservació marcats en la normativa vigent d’aplicació, i fins que suprimeixis el teu consentiment en el seu cas.

T’informem que les teves dades es conservaran bloquejades en finalitzar el tractament al qual es destinen i durant els terminis de prescripció d’obligacions definides per a cada finalitat del tractament indicades.

Quins són els teus drets com a interessat?

Des de CMAB volem garantir plenament l’exercici de drets que disposes en virtut del RGPD. En aquest sentit, t’informem que disposes dels drets següents:

Dret d’accés a les teves dades personals: per conèixer quines dades personals tractem i les operacions de tractament que duem a terme.

Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte.

Dret de supressió de les teves dades personals: quan això sigui possible i sense perjudici del bloqueig de la informació amb reserva legal.

Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, cas en el qual, podrem conservar-les bloquejades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició al tractament de les teves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim deixarà de tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat de les teves dades.

Pots exercitar qualsevol dels drets quan ho creguis oportú i de forma gratuïta enviant un correu electrònic a dpd@elcol-legi.org indicant el dret que desitges exercitar i les teves dades identificatives.

També t’informem que tens dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/index.html) o bé davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/) si consideres que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les teves dades personals.